Saker uten behovsprøving

Skrevet av Advokat.mobi 2. januar 2017

I enkelte typer saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av hvilken inntekt og formue man har. Dette gjelder for nærmere bestemte saker som er prioritert uten behovsprøving.

I følgende tilfeller gjelder ingen inntekts- eller formuesbegrensninger for å kunne få innvilget fri rettshjelp til private parter:

TVANGSVEDTAK

BARN
Saker for fylkesnemnda for sosiale saker om omsorgsovertakelse, samværsrett og fratakelse av foreldreansvar m.m - og hvor barnevernet har startet forberedelse av sak for fylkesnemnda, fattet midlertidig vedtak om plassering utenfor hjemmet eller foreløpig forbud mot flytting av barn som bor utenfor hjemmet.

HELSE
Rusmiddelbrukere i saker for fylkesnemnda for sosiale saker, og rettssaker om tilbakehold i institusjon.
Sinnslidende i saker om etablering, opprettholdelse eller opphør av tvunget psykisk helsevern, samt saker om overføringer og klager/rettssaker om overprøving av administrative vedtak om frihetstap m.m.
Saker om tvangstiltak for smittevernnemnda om innleggelse til tvungen undersøkelse og/eller isolering.

VERGEMÅL
Den som er begjært umyndiggjort, eller som begjærer et vergemål opphevet - i saker om umyndiggjøring, og i ankesak for lagmannsretten over vergemålsrettens avgjørelse.

STRAFFESAKER

FORNÆRMEDE
I sedelighetssaker (voldtekt, seksuell misbruk/utnytting, seksuell omgang med mindreårige, incest, kjønnslemlestelse m.v.).

Ved rettslig behandling av kontakt/besøksforbud i eget hjem og ved brudd på besøks/kontaktforbud, samt i andre saker om straff hvis det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på legeme eller helbred og det anses å være behov for advokat.

POLITIANMELDELSE
Advokatbistand til vurdering av anmeldelse av fysisk mishandling, tvang og trusler fra ektefelle eller samboer, fra kunder og halliker mot prostituerte, samt fra voksne barn mot eldre kvinner.
Inntil 3 timers advokatbistand som fritt rettsråd ved vurdering av anmeldelse av voldtekt.
Inntil 5 timers advokatrådgivning ved vurdering av anmeldelse av menneskehandel
Det foreligger rett til fritt rettsråd for ofre for tvangsektskap, selv om saken ikke politianmeldes, og til bistandsadvokat fra eventuell politianmeldelse.

SIKTEDE
Under hovedforhandling, unntatt i:
- saker om promillekjøring, etterfølgende alkoholnytelse og kjøring uten førerkort
- saker der siktede ikke har vedtatt et utferdiget forelegg, som trer i stedet for tiltale
- saker som bare gjelder inndragning.
I saker for forhørsretten hvor det er spørsmål om å idømme ubetinget frihetsstraff i mer enn 6 måneder basert på siktedes tilståelse, unntatt:
- saker om promillekjøring eller etterfølgende alkoholnytelse
- hvor retten på grunnlag av sakens art og forholdene ellers finner det ubetenkelig at siktede er uten forsvarer
I rettsmøte som holdes til avgjørelse av spørsmålet om varetektsfengsling, og så lenge siktede er fengslet.
Ved bevisopptak til bruk for hovedforhandling, om ikke retten finner det ubetenkelig å fremme bevisopptaket uten forsvarer.
I rettsmøte som holdes for å avgjøre om et vitne skal forklare seg anonymt. Det samme gjelder når retten før hovedforhandlingen foretar et anonymt avhør av et vitne.
I visse tilfeller av "hemmelige" tvangsmidler mot mistenkte (ransaking uten underretning, teknisk sporing, utsatt underretning om beslag og utleveringspålegg, kommunikasjonsavlytting og kontroll av kommunikasjonsanlegg).
Ved krav om erstatning for urettmessig strafforfølgning

VOLDSOFRE
Erstatningssøksmål og vurdering av erstatningssøksmål mot skadevolder.
Bistand til å få fremmet erstatningskrav i straffesak mot skadevolder.

UTLENDINGSSAKER
Rettsråd om bort- og utvisning fra riket p.g.a. ikke straffbare forhold.
Rettsråd om tilbakekall av arbeids-, oppholds- og bosettingstillatelse.
Rettsråd ved negativt vedtak om rett til asyl (fristed) i riket, unntatt klage over bare å ha fått arbeids- eller oppholdstillatelse og ikke også status som flyktning, samt ved søknad om asyl for enslig mindreårig.
Sakførsel ved rettslig prøving av Utlendingsnemndas positive vedtak.
Sakførsel ved spørsmål om fengsling på grunn av ukjent eller mistanke om falsk identitet.
Sakførsel ved spørsmål om meldeplikt, innlevering av pass eller annet legitimasjonspapir, bestemt oppholdssted eller fengsling for å sikre iverksetting av vedtatt utsendelse fra landet.
Prøving av innvilget søknad (positivt vedtak truffet av Utlendingsdirektoratet) om norsk statsborgerskap (fritt rettråd ved sak for Utlendingsnemnda og fri sakførsel ved søksmål, reist av departementet).

YTTERLIGERE

PRØVEKANINER
- i søksmål anbefalt av sivilombudsmannen
- i saker for Høyesterett av prinsipiell interesse

STUDENTER
I.h.t. § 4-8 i lov 2005-04-01 nr 15 har studenter rett til å la seg bistå av advokat i saker om bortvisning eller utestengning fra universiteter og høyskoler for institusjonens regning.

VERNEPLIKTIGE i førstegangstjeneste, og sivile tjenestepliktige
Militærnektersaker for retten (sakførsel om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner).
Saker om gjeldsforpliktelser, herunder tvangsfullbyrdring, som følge av lav inntekt under tjenesten.
Ekteskapssaker, saker om foreldre og barn, erstatningssaker, husleiesaker, saker om opphør av arbeidsforhold, samt trygde og pensjonssaker som nærmere angitt under saker med behovsprøving.