Fri rettshjelp innbærer at staten dekker kostnader ved rettshjelp

Fri rettshjelp innbærer at staten dekker kostnader ved rettshjelp, og gis av advokater og autoriserte rettshjelpere. Om man har krav på fri rettshjelp er hovedsakelig avhengig av hvilken sakstype man har å gjøre med, og i mange tilfeller også av at man ikke har for høy inntekt og formue.

RETTSHJELPLOVENS DEKNINGSOMRÅDE

Bare saker som anses å ha stor personlig og velferdsmessig betydning for den enkelte, og dertil ikke dekkes av andre ordninger, dekkes som fri rettshjelp. Hvor andre ordninger bare delvis dekker rettshjelpsbehovet kan de overskytende utgiftene, herunder egenandeler ved bruk av rettshjelpsforsikring, søkes dekket som fri rettshjelp
Fri rettshjelp omfatter ikke problem som et offentlig forvaltningsorgan kan gi tilstrekkelig veiledning om.
Utgifter til rettshjelp ved utenlandsk domstol eller forvaltningsorgan dekkes som hovedregel ikke.

VILKÅR FOR FRI RETTSHJELP

Hvem kan få fri rettshjelp?

Fri rettshjelp gis som hovedregel kun til personer, og ikke også til bedrifter og organisasjoner.

Fri rettshjelp kan gis til så vel norske som utenlandske statsborgere. For personer bosatt i utlandet må vedkommendes problem ha særlig tilknytning til Norge, og det må foreligge behov for å engasjere advokat her i landet.

Økonomiske vilkår

I mange tilfeller er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp. Dette gjelder for nærmere bestemte saker som er prioritert med såkalt behovsprøving. Fri rettshjelp i slike saker forutsetter at man har inntekt og formue under visse grenser.
I enkelte typer saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av hvilken inntekt og formue man har. Dette gjelder for nærmere bestemte saker som er prioritert uten behovsprøving.
Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i de behovsprøvde sakstyper dersom søker som er enslig har skattbar brutto månedsinntekt over kr 20 500 (årsinntekt over kr 246 000), eller til søkere som er gifte eller samboere hvis begges brutto månedsinntekt samlet overstiger kr 30 750 (samlet årsinntekt overstiger kr 369 000).
Det gis som hovedregel heller ikke fri rettshjelp i behovdsprøvde saker hvis søker/søkers husstand har netto ligningsformue over kr 100 000, med unntak for at det normalt gis fradrag for ligningsverdi av egen bolig av normal verdi og driftsmidler i personlig næringsdrift.

Personer i husstand med brutto årlig inntekt kr 100 000 og større, som søker og mottar fri rettshjelp, må i behovsprøvde saker betale en egenandel når bistanden overstiger 2 timer.
Aktuelle egenandeler ved fritt rettsråd og fri sakførsel er henholdsvis kr 995, og (25%) inntil kr 4 975.

I hvilke saker gis det fri rettshjelp?

Fri rettshjelp gis som fritt rettsråd og fri sakførsel. Fritt rettsråd er fri rettshjelp utenfor rettergang, mens fri sakførsel innebærer fri advokatbistand i saker for domstolene og visse forvaltningsorgan.

I følgende sakstyper har man krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekts- og formuesforhold:

 • Barn som gis egen advokat i barnefordelingssak
 • Barnevernsaker om tvang
 • Erstatning: Krav fra voldsoffer mot gjerningsperson og for urettmessig straffeforfølgning
 • Fylkesnemnden: Saker i medhold av sosialtjenesteloven
 • Kontrollkommisjonen: Saker etter psykisk helsevernlov
 • Militærtjeneste: Nektelse av overbevisningsgrunner & diverse rettshjelp til vernepliktig i førstegangstjeneste
 • Politianmeldelse av alvorlig personlige krenkelser
 • Smittevernnemnden: Saker i medhold av smittevernlov
 • Søksmål som er anbefalt av Sivilombudsmannen
 • Tvangsekteskap
 • Tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren
 • Umyndiggjøring
 • Utlendingssaker: Avslag på asyl og søknad for enslig mindreårig | Frihetsberøvelse | Overprøving av innvilget søknad | Tilbakekall av tillatelse | Utvisning

I følgende tilfeller kan man få behovsprøvd fri rettshjelp:

 • Arbeidsforhold: Avskjed og arbeidsgivers oppsigelse
 • Barnebortføring til utlandet
 • Erstatning for personskade eller tap av forsørger
 • Familiesaker etter ekteskapsloven og barneloven
 • Husleie: Oppsigelse eller utkastelse fra leid bolig
 • Husstandsfellesskap: Saker om bosted og innbo
 • Menneskerettigheter: Saker for Den europeiske menneskerettsdomstolen
 • Trygd: Klager om folketrygd og anke til Trygderetten
 • Voldsoffererstatning: Søknad eller klage

I andre saker kan det unntaksvis innvilges fri rettshjelp under skjønnsvurdering av om "saken objektivt sett berører søker i særlig sterk grad". Ved vurderingen legges det vekt på om saken har likhetstrekk med de prioriterte sakene.

HVOR OG HVORDAN FÅ FRI RETTSHJELP?

Hvem yter fri rettshjelp?

Fritt rettsråd ytes av privatpraktiserende advokater og rettshjelpere, samt av velferdsetaten i Oslo kommune. Fri sakførsel ytes kun av privatpraktiserende advokater.

Ikke alle advokater/rettshjelpere arbeider innenfor (alle) saksområdene for fri rettshjelp ordningen og/eller påtar seg fri rettshjelp oppdrag!

Beboere i Oslo & omegn kan få råd og veiledning ved oppmøte hos kommunalt advokatkontor i Storgaten 19.
For øvrig må/ytterligere kan man rette direkte henvendelse til (lokalt) privatpraktiserende advokater/rettshjelper, om vedkommende vil og kan yte deg fri rettshjelp i din aktuelle sak.
Innledningsvis må du i de fleste tilfeller fylle ut et egenerklæringsskjema om din økonomi m.m., samt dokumentere oppgitt aktuell økonomisk situasjon med utskrift av siste likning/selvangivelse og siste utbetalingsoppgave for lønn/trygd e.l.

Hvem innvilger fri rettshjelp?

Dersom inntekts- og formuesgrenser er oppfylt kan søknad om fritt rettsråd normalt behandles og avgjøres av egen valgt advokat/rettshjelper i prioriterte saker - om tap av arbeid eller leid bolig, erstatning for personskade/tap av forsørger/voldsoffer, klage på vedtak om trygd, samt uenigheter om barn og eiendeler ved samlivsbrudd. 
Er du allerede bistått av advokat/rettshjelper er det mest nærliggende å ta opp med vedkommende om du kan få innvilget/bør søke om fri rettshjelp (i ettertid).

Fylkesmannen kan innvilge fritt rettsråd i alle saker, og ut over fastsatt stykkpris.
Den rett eller det forvaltningsorgan som har saken til behandling har kompetanse til å innvilge fri sakførsel i alle saker som er prioritert for fri rettshjelp.
Fylkesmannen kan innvilge fri sakførsel i ytterligere saker.

Søknad om fri rettshjelp i utlandet skal alltid sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesnemnda for sosiale saker avgjør spørsmål om fri sakførsel i egne saker.

Kun fylkesmannen kan behandle søknader om dekning av søkers egne utgifter, motpartens saksomkostninger og utgifter til rettspolitisk arbeid.