Fri rettshjelp innbærer at staten dekker kostnader ved rettshjelp

Fri rettshjelp innbærer at staten dekker kostnader ved rettshjelp, og gis av advokater og autoriserte rettshjelpere.

Om man har krav på fri rettshjelp er avhengig av hvilken sakstype man har å gjøre med, og i mange tilfeller også av at man ikke har for høy inntekt og formue.

Hvem gir fri rettshjelp?

Fri rettshjelp ytes av privatpraktiserende advokater og rettshjelpere, samt av velferdsetaten i Oslo kommune.

Justis- og beredskapsdepartementet er øverste forvaltningsorgan for fri rettshjelp ordningen.
Rett til å innvilge fri rettshjelp er delegert til Fylkesmennene, samt til domstolsapparatet/spesielle forvaltningsorgan i egne/prioriterte fri sakførsel saker og til privatpraktiserende advokater/rettshjelpere i bestemte fritt rettsråd saker.
Fylkesmannen kan overprøve/tilsidesette advokater/retttshjelperes innvilgelse av egne fritt rettsåd.
Statens sivilrettsforvaltning behandler klager over fylkesmennenes og fylkesnemndenes avslag på søknad om fri rettshjelp.
Domstols avslag kan angripes ved anke til overordnet domstol.

Hvem kan få fri rettshjelp?

Fri rettshjelp kan gis til så vel norske som utenlandske statsborgere. For personer bosatt i utlandet må vedkommendes problem ha særlig tilknytning til Norge, og det må foreligge behov for å engasjere advokat her i landet. Utgifter til rettshjelp ved utenlandsk domstol eller forvaltningsorgan dekkes som hovedregel ikke.
Fri rettshjelp gis som hovedregel kun til personer, og ikke også til bedrifter og organisasjoner.

I mange tilfeller er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp. Dette gjelder for nærmere bestemte saker som er prioritert med såkalt behovsprøving. Fri rettshjelp i slike saker forutsetter at man har inntekt og formue under visse grenser.
I enkelte typer saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av hvilken inntekt og formue man har. Dette gjelder for nærmere bestemte saker som er prioritert uten behovsprøving.
Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i de behovsprøvde sakstyper dersom søker som er enslig har skattbar brutto månedsinntekt over kr 20 500 (årsinntekt over kr 246 000), eller til søkere som er gifte eller samboere hvis begges brutto månedsinntekt samlet overstiger kr 30 750 (samlet årsinntekt overstiger kr 369 000).
Det gis som hovedregel heller ikke fri rettshjelp i behovdsprøvde saker hvis søker/søkers husstand har netto ligningsformue over kr 100 000, med unntak for at det normalt gis fradrag for ligningsverdi av egen bolig av normal verdi og driftsmidler i personlig næringsdrift.

I hvilke saker gis det fri rettshjelp?

I følgende sakstyper har man krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekts- og formuesforhold:

 • Enkelte saker etter utlendingsloven og statsborgerskapsloven
 • Barnevernsaker om tvang
 • Krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgning
 • Erstatningskrav fra voldsoffer mot gjerningsperson
 • Diverse rettshjelp til vernepliktig i førstegangstjeneste
 • Råd om politianmeldelse av alvorlig personlige krenkelser
 • Tvangsekteskap
 • Nektelse av militærtjeneste av overbevisningsgrunner
 • Overprøving av tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren
 • Søksmål som er anbefalt av Sivilombudsmannen
 • Umyndiggjøring
 • Støtte til barn som gis egen advokat i barnefordelingssak
 • Saker for fylkesnemnden i medhold av sosialtjenesteloven
 • Saker for kontrollkommisjonen etter psykisk helsevernlov
 • Saker for smittevernnemnden i medhold av smittevernlova

I følgende tilfeller kan man få behovsprøvd fri rettshjelp:

 • Familiesaker etter ekteskapsloven og barneloven
 • Saker om bosted og innbo når husstandsfellesskap tar slutt
 • Erstatning for personskade eller tap av forsørger
 • Oppsigelse eller utkastelse fra leid bolig
 • Tap av arbeidsforhold
 • Søknad eller klage i sak om voldsoffererstatning
 • Klager og anke til Trygderetten over vedtak om trygd
 • Saker for Den europeiske menneskerettsdomstolen
 • Barnebortføring til utlandet

I andre saker kan det unntaksvis innvilges fri rettshjelp under skjønnsvurdering av om "saken objektivt sett berører søker i særlig sterk grad". Ved vurderingen legges det vekt på om saken har likhetstrekk med de prioriterte sakene.

Fri rettshjelp i behovdsprøvde saker for domstoler forutsetter at det ikke er urimelig at det offentlige betaler for advokatbistand, for eksempel fordi søkeren kan kritiseres for ikke å ha løst situasjonen utenrettslig (unntak for krangling) eller at saken er av rent bagatellmessig art (unntak for kverulering).
Fri rettshjelp ordningen er for øvrig subsidiær i forhold til alle andre aktuelle ordninger som kan dekke aktuelt rettshjelpsbehov, så som private forsikringer som omfatter rettshjelp og når et offentlig forvaltningsorgan kan gi tilstrekkelig veiledning om det aktuelle problem (til eksempel NAV i forhold til krav om barnebidrag).

Hvor og hvordan få fri rettshjelp?

Ikke alle advokater/rettshjelpere arbeider innenfor (alle) saksområdene for fri rettshjelp ordningen og/eller påtar seg fri rettshjelp oppdrag!

Beboere i Oslo & omegn kan få fri rettshjelp ved oppmøte hos kommunalt advokatkontor i Storgaten 19, eller enklest kunne rette forespørsel om fri rettshjelp til advokatfirma via E-skjema på frirettshjelp.oslo.no.

For øvrig må man rette direkte henvendelse til lokalt privatpraktiserende advokater/rettshjelper om vedkommende vil og kan yte deg fri rettshjelp i din aktuelle sak.
Innledningsvis må du i de fleste tilfeller fylle ut et egenerklæringsskjema om din økonomi m.m., samt dokumentere oppgitt aktuell økonomisk situasjon med utskrift av siste likning/selvangivelse og siste utbetalingsoppgave for lønn/trygd e.l.

Er du allerede bistått av advokat/rettshjelper er det mest nærliggende å ta opp med vedkommende om du kan få innvilget/bør søke om fri rettshjelp (i ettertid).